Menú de navegació

Submenú lateral

Contactar amb l'Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecans
Jaume Abril, 2
tel. 93 635 18 00
 

Ple municipal

 

Ple municipal

El Ple municipal està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l'alcalde. A Viladecans el nombre de membres que componen el Ple és de 25, en proporció al nombre d'habitants.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tenen una periodicitat mensual, excepte el mes d'agost, i es realitzen a la sala de plens del carrer Major, núm. 41. Generalment es realitzen el quart o cinquè dijous de cada mes, a les 19 hores.

Les sessions dels plens són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà.

NOTA: El contingut dels acords del Ple municipal que són accessibles des de la pàgina de la Seu Electrònica tenen únicament caràcter informatiu. Per a la consulta del text íntegre i l'obtenció de documents amb efectes jurídics plens, us heu d'adreçar a la Secretaria General de l'Ajuntament.

 

La Torre Roja