Menú de navegació

 

Serveis socials

Informació de la Llei d'Autonomia Personal i l'Atenció a les Persones en Situació de Dependència

Què és la Llei de la Dependència
La Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència és una llei que té per objectiu garantir l’atenció a les persones amb un nivell determinat de dependència.

La llei es va publicar al BOE nº299 de 15 de desembre de 2006 i està en vigor des de l’1 de gener de 2007.

Qui té dret a demanar l'atenció
Tots els ciudatans i ciutadanes que necessiten ajuda per realitzar les activitats de la vida diària (menjar, vestir-se, desplaçar-se...) i, a més, requereixen la presència indispensable i contínua d’una altra persona.

Com es mesura la dependència
El nivell de dependència és avaluada per un equip professional específic. Per fer-ho, s’utilitza un barem sobre la necessitat d’ajuda que precisa la persona per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

En concret, es valora la capacitat per menjar i beure, controlar els esfínters, rentar-se, pentinar-se i altres accions d’higiene personal, vestir-se, tenir cura de la pròpia salut, moure’s (passar del llit a la cadira i de la cadira al llit....), desplaçar-se dins i fora de la llar i la capacitat per prendre decisions.

Altres requisits
A més del requisit de dependència, cal residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos n’hauran de ser anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Què preveu la llei
La persona que ho sol·liciti té dret a que li valorin el seu grau de dependència. I si assoleix el grau que determina la llei, té dret als serveis necessaris per atendre les necessitats derivades de la dependència establertes per la llei. Entre elles, els serveis d’atenció domiciliària, la teleassistència, els centres de dia i els centres residencials.

Altres informacions d'interès

  • Els serveis son gratuïts per a les persones sense ingressos econòmics. Per a la resta, la llei preveu una aportació de la persona dependent proporcional a la seva capacitat econòmica.
  • Si no hi ha places disponibles del servei que li proposin en el sector públic, concertat o acreditat, la persona té dret a percebre una prestació econòmica vinculada a un servei, la qual cosa vol dir que pot utilitzar-la per pagar el mateix servei en el sector privat.
  • La persona pot escollir ser atès per la seva família. En aquest cas cal complir uns requisits en les condicions d’habitabilitat de l’habitatge i establir qui és la persona cuidadora. Per a aquest supòsit, existeix un ajut econòmic i si cal el cuidador estarà donat d’alta a la Seguretat Social. La cotització és coberta per la llei de dependència. Aquest/a cuidador/a té dret a programes de formació.

Més informació

  • A la web de la Generalitat de Catalunya
  • Al telèfon de la dependència: 900 300 500
  • Personalment, als centres de Serveis Socials d’atenció primària de l‘Ajuntament